+2 = 5 

ㄖㄥrēng

  1. 拋棄扔下書本。」

  2. 過來。」

+2 = 5 

ㄖㄥˊréng

  1. 老子·三八》:攘臂。」

+2 = 5 

ㄖㄥˇ​rěng
又音

  1. )​

+2 = 5 

ㄖㄥˋrèng

  1. 牽引·王念孫廣雅疏證·一下·》:。」

  2. 摧毀後漢書·○·馬融》:竄伏發作。」

to throw, to throw away
lancer, jeter, abandonner
drehen, Überwurf (S)​, schmeißen (V)​, werfen (V)​, wegwerfen