ㄆㄧㄅㄛˊ

  1. 批評駁斥文明小史·第一》:中立批駁便說道自古至今幾個完人?』」駁斥批判批評反駁贊同

to criticize, to refute
réfuter, répliquer
Veto einlegen, anfechten