ㄔㄥˊchéngㄕㄡˋshòu

  1. 接受大宋宣和遺事·》:乳香欣然承受。」紅樓夢·》:方纔香薷飲便承受不住一聲出來。」擔當繼承接受承擔推卸出讓

承擔
to bear, to support, to inherit
supporter, résister à
erben, (Rechte)​ übernehmen (V)​, tragen, ertragen, aushalten (V)​