ㄔㄥˊchéngㄇㄥˊméng

  1. 蒙受別人幫忙款待重視客套話承蒙熱情贊助感激不盡。」老殘遊記·》:承蒙不棄兄弟個人放肆不管先生。」

to be indebted (to sb)​
être endetté (auprès de qqn)​