ㄅㄚˇㄕㄡˇshǒu

  1. 看守護衛五代史平話··》:田地軍馬把守密地。」儒林外史·》:望見前面一座高山十分險峻山頭隱隱旗幟那裡把守。」把住」、守把」。據守棄守

to guard
garder
hüten. bewachen, gesichert (Phys)​