ㄅㄠˋbàoㄅㄧㄥˋbìng

  1. 身上有病三國演義·二四》:小兒抱病救援怏怏不安幸得相見大慰平生渴想。」儒林外史·第一》:親家不要相公不肯抱病在家不能日間。」抱恙」。扶病生病染病

to be ill, to be in bad health
être malade
an einer Krankheit leiden (V)​