ㄉㄧˇㄎㄤˋkàng

  1. 抵禦抗拒抵抗外族侵略。」反抗抵擋抵拒抵禦抗拒扞拒拒抗投降侵略屈服

to resist, resistance
résister à
jemanden Widerstand Leisten (V)​