ㄅㄞˋbàiㄐㄧㄝˊjié

  1. 佳節親友彼此來往道賀·夢粱錄··正月》:正月朔日元旦新年。……細民男女往來拜節。」儒林外史·》:新年不出拜節在家哽哽咽咽。」

to pay respects during a festival
zum Feiertag beglückwünschen (V)​