ˇzhǐㄔㄥchēng

  1. 指點述說根據目擊證人指稱嫌犯穿著黃色夾克機車北方逃逸。」

designation, reference, to refer to
désignation, référence, faire référence à