ㄊㄧㄠˇtiǎoㄅㄛㄌㄧˊㄐㄧㄢˋjiàn

  1. 搬弄是非分化彼此感情使互相猜忌你們互相信任不要挑撥離間的當。」搬弄是非排難解紛

to sow dissension (idiom)​; to drive a wedge between
semer la zizanie
Zwietracht säen (V)​