ㄨㄢˇwǎnㄏㄨㄟˊhuí

  1. 力圖振興紅樓夢·》:富貴傳流百年不可挽回。」文明小史·》:現在挽回須要步步腳踏實地不作虛空。」扭轉旋轉挽救

to retrieve, to redeem
récupérer, réparer, remédier à
rückgängig machen (V)​, wiedergewinnen (V)​, wiedergutmachen (V)​