ㄎㄨㄣˇkǔnㄅㄤˇbǎng

  1. 繩子綁住東西捆綁妥當準備開車。」綑綁」。解開

  2. 約束束縛傳統士大夫觀念捆綁無法接受思想。」綑綁 」。

to bind
attacher, lier
Bindung (S)​, fesseln (V)​, binden (Adj)​