+8 = 11 

ㄆㄡˊpóu

  1. 用手工具」、」。新唐書··食貨志》:抵死。」

  2. 聚斂搜括新唐書·一二·》:富饒閭里。」

  1. 量詞計算雙手物品單位·王充論衡·》:泰山失火千里?」」。

+8 = 11 

ㄆㄡˇpǒu

  1. 打破擊破掊斗折衡」。莊子·逍遙遊》:。」

  2. 打擊抨擊莊子·胠篋》:掊擊聖人盜賊天下。」

take up in both hands, break up, hit
casser, frapper, ravir ?, recueillir
schlagen, erreichen , Pou (Eig, Fam)​