ㄊㄨㄟtuīㄙㄨㄢˋsuàn

  1. 推測估計拍案驚奇·》:臨到滿差使京城推算。」計算算計

to calculate, to reckon, to extrapolate (in calculation)​
calculer, compter, supputer
extrapolieren (V, Math)​, berechnen (V, Math)​, kalkulieren, berechnen (V)​