ㄧㄤˊyángㄇㄧㄥˊmíng

  1. 名聲遠播孝經·開宗明義》:立身行道揚名後世顯父。」西遊記·三七》:單人獨馬進城不可揚名賣弄。」立名

to become famous, to become notorious
devenir célébre, acquérir une renommée