ㄏㄨㄟhuīㄕㄡˇshǒu

  1. 舉手揮動➊ ​ 告別·劉琨扶風〉:揮手長相哽咽不能。」➋ ​ 表示揮手。」➌ ​ 表示見面招呼揮手招呼。」

to wave (one's hand)​
agiter la main, faire signe de la main
winken (mit der Hand)​ (V)​, wehen (V)​