ㄙㄡsōuㄒㄩㄣˊxún

  1. 搜求尋覓紅樓夢·》:姥姥那裡這般行事衣裳出來搜尋出來。」文明小史·》:回去之後便不書坊搜尋。」搜求

to search, to look for
rechercher
forsch , Fahndung (S)​, Forschung (S)​, Forschungsgebiet (S)​, Forschungsreise (S)​, suchen (V)​