+11 = 14 

ㄕㄢshān

  1. 參見

+11 = 14 

ㄘㄢˋcàn

  1. 參見漁陽摻撾

+11 = 14 

ㄕㄢˇshǎn

  1. 詩經··遵大路》:遵大路。」·李白感時留別從兄延年從弟延陵摻袂。」

+11 = 14 

ㄔㄢchān

  1. 混合」。:摻合」、」、」。

variant of 攙[chan1], to mix, to grasp
saisir, mélanger
mischen, mixen , erfassen, begreifen