ㄗㄜˊㄕㄢˋshànˊérㄘㄨㄥˊcóng

  1. 論語·》:不善。」選擇跟從採用梁書·○·夏侯》:擇善而從不以人廢言不以。」·張九齡〉:公卿百僚可否擇善而從。」

to choose the right course and follow it (idiom)​