ㄎㄨㄛˋkuòㄙㄢˋsàn

  1. 物理學物質不同位置濃度引起自發物質移動均勻濃度現象

  2. 擴大散開敵人軍隊擴散許多謠言。」

to spread, to proliferate, to diffuse, spread, proliferation, diffusion
diffusion de la matière
Diffusion (S)​