ㄔㄢchānㄗㄚˊ

  1. 混雜混合紅樓夢·》:不會一年半載一個還是一點攙雜沒有!」混合夾雜攙和羼雜純正純粹

to mix, to blend, to dilute
mélanger, frelater, mêler