zhīㄈㄨˋ

  1. 付出款項老殘遊記·第一》:一干銀票交給錢莊銀子本府公文支付。」付出支撥支出領取

to pay (money)​
payer, verser
Zahlung (S)​, Zahlungseingang (S)​, Zahlungsmethode (S)​, bestreiten (V)​, lohnen (V)​, zahlen, bezahlen (V)​, eingezahlt (Adj)​