zhīㄌㄧㄡˊliú

  1. 主流出來河流漢水長江支流。」」、」。幹流合流主流

  2. 分支·三七·》:中原喪亂人士譜牒是以支流。」·朱熹大學章句〉:曲禮弟子小學支流。」

tributary (river)​
affluent, aspect mineur, accessoire
Bewässerungsgraben (S)​, Flüsschen (S)​, Nebenfluss, Flussarm (S)​, Sprössling (S)​