zhīㄎㄞkāi

  1. 支使離開紅樓夢·》:姨娘不及一個小丫頭支開趕著箱子首飾出來。」

  2. 把話岔開儒林外史·四六》:大先生知道獃氣混話支開。」

to send (sb)​ away, to change the subject, to open (an umbrella etc)​