ㄈㄤˋfàngㄉㄤˋdàng

  1. 行為檢束三國志··魏書·》:太祖機警權數任俠放蕩不治行業故世。」放浪」。放浪放縱放肆落拓狂放縱脫檢點檢束莊嚴

unconventional, licentious, wanton, easy in one's morals
libertin, débauché
sich gehen lassen (V)​