ㄓㄥˋzhèngㄐㄧㄠˋjiào

  1. 政治教化史記··老子韓非》:政教諸侯。」儒林外史·》:大家禮樂成就人才也可政教。」

  2. 政治宗教歐洲歷史政教衝突時代」。

church and state, government and education, political education
Église et État, gouvernement et éducation, éducation politique