ㄐㄧㄡˋjiùㄎㄨㄣˋkùnㄈㄨˊㄨㄟˊwéi

  1. 解救扶持困厄危難中的三國演義·第一》:雖然異姓兄弟同心協力救困扶危。」·無名氏來生·》:為我救困扶危疏財仗義。」