ㄙㄢˋsànㄌㄨㄢˋluàn

  1. 凌亂不整三國演義·》:漸漸刀法散亂氣力。」紅樓夢·》:四面芍藥花一身滿頭衣襟皆是散亂。」繚亂統一

in disorder, messy
en désordre, désordre