ㄉㄨㄣdūnㄏㄨㄤˊhuáng

  1. 甘肅省四大綠洲我國古代絲綢西絲路重要據點鐵路地位重要燉煌」。

Dunhuang county level city in Jiuquan 酒泉, Gansu
Dunhuang
Dunhuang (Eig, Geo)​