ㄑㄧㄠqiāoㄐㄧˊ

  1. 敲打擊打朋友敲擊許多鍋碗瓢盆組成樂器丁丁當當好不熱鬧。」

to pound, to rap
pochen, schlagen , klopfen (V)​, trommeln (V)​