ㄑㄧㄠqiāoㄓㄚˋzhàㄌㄜˋㄙㄨㄛˇsuǒ

  1. 憑仗勢力抓住別人把柄強行要脅交出錢財治安惡化敲詐勒索事件層出不窮。」巧取豪奪

extortion and blackmail (idiom)​
unter Gewaltandrohung erpressen