ㄑㄧㄠqiāoㄇㄣˊmén

  1. 拍門扣門拍案驚奇·》:說話忽然門外有人敲門。」儒林外史·三八》:孝子門外不敢敲門。」拍門扣門

to knock on a door
frapper à la porte
(an die Tür)​ klopfen (V)​