ㄒㄧㄣxīnㄧㄥˊyíng

  1. 隸屬臺南市新營相對鹽水新營」。地勢平坦嘉南平原柳營東山相隔縱貫鐵路高速公路新興工業區

Hsinying city in Tainan county 台南縣[Tai2 nan2 xian4], Taiwan
Hsinying (Stadt in Taiwan)​ (Eig, Geo)​