ㄈㄤfāngㄘㄨㄣˋcùn

  1. 面積

  2. 比喻·白居易元微之〉:形骸方寸。」·玉簪·第一》:慈悲方寸卻少心性少年心性。」方寸」。

  3. 心緒思緒魏書··》:老母方寸更生。」

square cun (Chinese unit of area: 1 cun × 1 cun, or 3⅓ cm × 3⅓ cm)​, heart, mind
cun carré (unité de mesure)​