shīㄋㄞˋnàiān

  1. 人名元朝文人施子安參見施子安

Shi Nai'an (1296-1371)​, author of Water Margin or Outlaws of the Marsh 水滸傳[Shui3 hu3 Zhuan4]
Shi Nai'an
Shi Naian (Eig, Pers, 1296 - 1370)​