ㄌㄩˇㄧㄡˊyóu

  1. 旅行遊覽歐洲旅遊收穫良多。」

trip, journey, tourism, travel, tour, to travel
voyager, voyage, tourisme
Reise, Reisetour (S)​, Tourismus (S)​, reisen, verreisen (V)​, wegfahren (V, vulg)​