ㄐㄧˋㄖㄢˊrán

  1. 已經如此漢書··趙充國》:失之毫釐,差以千里既然。」

  2. 連詞上半表示前提加以推論儒林外史·三五》:既然太祖為人現在又是禁書先生著作也罷!」文明小史·第一》:老太太既然不准請示無益。」既是」。

since, as, this being the case
puisque, étant donné que
da (Konj)​, weil (Konj)​, weil...nun, da...nun (Konj)​