ㄏㄨㄣhūnㄐㄩㄝˊjué

  1. 心情緊張悲痛疾病大量出血暫時失去知覺一聽這個消息悲傷昏厥倒地。」昏迷

to faint
syncope (médecine)​
Bewusstlosigkeit (S)​, Erstickungstod (S)​, schwach, matt (V)​