ˋㄐㄧㄥjīng

  1. 伏羲文王繫辭孔子十翼六十四卦易經內容只是記載大自然天文和氣變化古代帝王作為施政百姓占卜孔子哲理儒家重要典籍羲經」、周易」。

The Book of Changes ("I Ching")​
Yi Jing, Classique des Mutations
I Ging (S, Philos)​