ㄔㄨㄣchūnㄐㄧㄤjiāngㄏㄨㄚhuāㄩㄝˋyuèㄧㄝˋ

  1. 樂府歌曲陳後主隋煬帝張若虛溫庭筠擬作

River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛[Zhang1 Ruo4 xu1]
Name einer berühmten, traditionellen Musikkomposition (S)​