ˊshíㄍㄨㄤguāng

  1. 時間日子·韋應物西郊濟濟君子及時。」紅樓夢·五七》:倘或老太太一時有個好歹那時完事只怕耽誤時光不得稱心如意。」光陰韶光

time, era, period of time
temps, moment, jours
(English: time; era; period of time)​ (V)​, Zeit; Zeitraum, Zeiten (V)​