ㄐㄧㄣˋjìnㄕㄨshū

  1. 房玄齡褚遂良二十四史其中本紀列傳載記

History of the Jin Dynasty, fifth of the 24 dynastic histories 二十四史[Er4 shi2 si4 Shi3], compiled under Fang Xuanling 房玄齡[Fang2 Xuan2 ling2] in 648 during Tang Dynasty 唐朝[Tang2 chao2], 130 scrolls
Jin Shu
Jin shu (Eig, Werk, Autor: Fang Xuanling)​