ˋànㄕㄜˋshè

  1. 不明指出某人隱約影射·李漁閒情··詞曲·格局》:包括難易其間家門可以明說引子定場詩暗射可以明言。」影射

heimlich Front machen gegen...