ˋànˋàn

  1. 樣子文選·揚雄·甘泉》:暗暗。」

  2. 個人私下行動不必為人董西廂·》:淒涼何時心頭暗暗猜疑。」警世通言·二四·玉堂春落難》:公子時下青衣暗暗察院。」

secretly, inwardly
furtivement, secrètement, en cachette