+0 = 4 

ㄩㄝyuē

  1. 文言文論語·》:不亦?』」孟子·梁惠王》:國人然後。」

  2. 叫做文言文書經·洪範》:五行。」爾雅·》:。」

  1. 詩經·豳風·東山》:西。」文選·張衡·東京》:昭明。」

  1. 四部

to speak, to say
dire, appeler
äußern, sprechen (V)​, Radikal Nr. 73 = sagen, sprechen