ㄑㄩㄕㄨㄟˇshuǐ

  1. 曲折流水山谷間有曲水環繞。」

  2. 古代修禊盛會引水流觴暢飲曲水」。參見流觴曲水·元稹曲江老人〉:曲水。」

Qüxü county, Tibetan: Chu shur rdzong in Lhasa 拉薩[La1 sa4], Tibet
Qushui (Ort in Tibet)​ (Eig, Geo)​