ㄍㄥˋgèngㄕㄤˋshàngㄘㄥˊcéngㄌㄡˊlóu

  1. 比喻原來成就更加進步用來激勵·王之渙鸛雀樓千里更上一層樓。」更上層樓」。

to take it up a notch, to bring it up a level