ㄕㄨshūㄕㄥˋshèng

  1. 書法精妙造詣書法家南史··》:草隸當時以為楷法游擊將軍書聖』。」

great calligraphy master, the Sage of Calligraphy, traditional reference to Wang Xizhi 王羲之[Wang2 Xi1 zhi1] (303-361)​
Wang Xizhi
Koryphäe der Kalligrafie (S)​, Koryphäe (S)​