ㄏㄨㄟˋhuìㄔㄤˊcháng

  1. 古代各省舉人京師應試考場會試··》:如今會場將近不能。」·金蓮·》:秦少游兄弟會場。」

  2. 集會場所選美比賽會場還未最後決定。」

meeting place, place where people gather
lieu de réunion, salle de réunion
Konferenzsaal (Geo)​