ㄩㄝˋyuèㄑㄧㄣˊqín

  1. 樂器弦樂器木頭製成圓形八角撥子彈奏最初形狀發音月琴」。

yueqin, a lute with oval or octagonal sound box
yueqin (instrument à cordes)​
Yueqin (chin. Zupfinstrument)​ (S, Mus)​